Terms&Conditions

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

pn. DOKUMENCIK.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.dokumencik.pl.

Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

Zamawiając którykolwiek z Produktów Sprzedawcy/Przedsiębiorcy prezentowany na stronie internetowej, Kupujący zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, postanowienia Regulaminu stają się wówczas dla Kupującego wiążące i możliwe jest dokonanie transakcji.

 

§ 1.

Sklep Internetowy działający pod nazwą DOKUMENCIK.PL oferuje produkty zamieszczone na stronie internetowej www.dokumencik.pl i prowadzi sprzedaż detaliczną ww. produktów.

§ 2.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego pn. DOKUMENCIK.PL.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 6. Oferta – Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny (stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego).

§ 3.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.
 2. Ograniczenie dostępu Klienta do dokonywania zamówień może nastąpić w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4.

Umowa sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru towaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie, poprzez dodawanie towarów do koszyka.
 2. Realizacja zamówienia jest poprzedzona wypełnieniem formularza zamówienia udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego poprzez:-         Podanie informacji, jakie znajdą się na wydrukowanej karcie,-         Dodanie fotografii w formie załączonego pliku,-         Wskazanie danych osoby Zamawiającej,-         Adres dostawy,-         Określenie sposobu dostawy i płatności,-         Wyboru towaru/produktu oferowanego przez Sklep internetowy.
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią.
 4. Zamówiony towar jest zindywidualizowany na życzenie i w sposób określony przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość podanych danych przez Klienta, ale ma możliwość odmowy realizacji lub wstrzymania zamówienia, gdy działanie klienta jest niezgodne z prawem lub narusza prawa osób trzecich.
 6. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, czy kontynuacji zakupów. Zakończenie czynności związanych z dokonaniem zamówienia i po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a w dalszej kolejności na stronie zamówienia będzie widoczne podsumowanie złożonego Zamówienia ze wskazaniem informacji następujących:a)    przedmiotu zamówienia,b)    ilości zamówionych towarów,c)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów,d)    kosztów dostawy ,e)    metody płatności,f)    sposobu i czasu dostawy.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które potwierdzają zawarcie umowy. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunku lub faktury VAT.

§ 5.

Dostawa i czas realizacji

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania przelewu. Czas dostarczenia przesyłki na terenie Polski wynosi do 3 dni licząc od dnia wysłania towaru.

§ 6.

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:-         przelewem na numer konta bankowego sklepu internetowego-         płatnością w systemie tpay.com

§ 7.

Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22
[1]

Kodeksu Cywilnego, za niezgodność Towaru z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

 • Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zaistnienia wad rzeczy sprzedanej i jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego (w formie elektronicznej lub pisemnej ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaju i daty wystąpienia zakłócenia w funkcjonowaniu sklepu). Klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru, a także obniżenia ceny, według wyboru.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem nastąpi na zasadach ogólnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:-         Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. t.j. z 2014 r., poz. 121, ze zm.);-         Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);
  –         Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. t.j. z 2013 r., poza. 1422, ze zm.);
 3.  Akceptując regulamin Sprzedającego, Kupujący oświadcza, że zgodnie z obowiązującym prawem nie może i nie będzie posługiwał się zakupionymi kartami jako dokumentami tożsamości gdyż jest to zabronione.
 4. Sklep dokumencik.com.pl informuje, iż sprzedawane karty nie są dokumentami tożsamości, nie noszą żadnych znamion dokumentów i są od nich różne graficznie.
  Za ewentualne posługiwanie się nimi  nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” stanowiącej integralną część Regulaminu.